Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-06-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 31 mei 2016

4 Technische wijzigingen personele regelingen

5 Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de wettelijke regeling inzake geheimhouding

6 Locatie nieuwe afvalbrengstation

7 Schriftelijke vragen van de VVD over het verbeteren van de parkeerplaats bij begraafplaats in Ter Aar

8 Schriftelijke vragen van de VVD over de verkeersafwikkeling in Buytewech in Nieuwkoop

9 Schriftelijke vragen van de VVD over het in te stellen vrachtwagenverbod voor het Zuideinde in Nieuwkoop

10 Onderhandse gunning aan Delta8

11 Zienswijze conceptbegroting 2017 (inclusief de conceptmeerjarenraming 2018-2020), conceptbegrotingswijziging 2016 en de conceptjaarrekening 2015 van de SWA

12 Benoeming nieuw lid WMO adviesraad

13 Ter inzage legging ontwerpomgevingsvergunning / projectafwijkingsbesluit en grondruil ten behoeve van de herbouw café/restaurant met bovenwoning 't Leeuwtje

14 Externe communicatie

15 Ingekomen stukken

16 Sluiting

Top