Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 17-05-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 10 mei 2016

4 Raadsplanning

5 Erfgoedverordening 2016

6 Ontwerpprogrammabegroting 2017 Veiligheidsregio Hollands Midden

7 Vaststellen 7e Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012

8 Gedragscode en gedragslijn integriteit college van burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2016

9 BRP (Basisregistratie Personen) Informatiebeveiligingsbeleid 2016; Beheerregeling BRP 2016

10 Financiering twee projecten Recreatie & Toerisme

11 Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2016

12 Begroting 2017 Omgevingsdienst West-Holland

13 Jaarverslag Leerplicht 2014-2015

14 Zienswijze ontwerpbegroting 2017 RDOG

15 Mandaat Dagelijks Bestuur Holland Rijnland inkoop jeugdhulp 2017 t/m 2019

16 Externe communicatie

17 Ingekomen stukken

18 Sluiting

Top