Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 12 april 2016

4 Raadsplanning

5 Reactie op Toezichtsregime

6 Financiƫle verordening gemeente Nieuwkoop 2016

7 1e Wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016

8 Aanpassing brief precariobelasting en verordening op de heffing en invordering van precariobelasting

9 Infomatiebeleid

10 Schriftelijke vragen van de VVD over verhuur van ligplaatsen aan het Meijepad in Nieuwkoop

11 Afvalbeleid 2016 - 2020, Analyse en verkenning van scenario's

12 Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie met betrekking tot de individuele studietoeslag

13 Beantwoording schriftelijke vragen MPN-PN en VVD over voortgang harmonisatie peuterspeelzaalwerk - kinderopvang

14 Fusietoets onderwijsstichtingen

15 Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017

16 Subsidieregeling buurtsportcoaches

17 Beantwoording raadsvragen woningbouw Schiphol en stand van zaken wijziging Luchthaven Indelingsbesluit LIB) Schiphol

18 Vaststelling gewijzigde branchering

19 Procesvoorstel omgevingsvisie

20 Vaststelling bestemmingsplan "Landgoed Oudendam"

21 Vaststelling wijzigings- en uitwerkingsplan Land van Boer Bos II

22 Inrichtingsvisie en uitgangspunten gronduitgifte & prijsbepaling Noordse Buurt

23 Externe communicatie

24 Ingekomen stukken

25 Sluiting

Top