Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 17-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 15 december 2015

4 Ondertekening Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 en vaststellen aanwijzingsbesluiten

5 Rekenkamerrapport Kapitaalgoederen

6 Beslissing op diverse bezwaarschriften tegen sanctie bedrijf langs De Meije in Zegveld

7 Vaststellen tarieven binnensportaccommodaties

8 Vaststelling Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht 2015 en 2016

9 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Zuidhoek", 1e herziening

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top