Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 8 december 2015

4 Raadsvoorstel Huisvesting statushouders

5 Wijziging verlofregeling

6 Uitwerkingsvoorstel uitvoeringskosten Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

7 Verzoek bouw bedrijfspand aan de Oostkanaalweg 26 in Ter Aar

8 Invoering digitaal vaarvignet Nieuwkoopse Plassen

9 Inrichtingsplan openbare ruimte Ter Aar West

10 Vaststellen tarieven binnensportaccommodaties

11 Landelijk gebied Nieuwkoop - vaststellen nota wettelijk vooroverleg

12 Bestemmingsplan Landelijk gebied; verzoek loonbedrijf HKA-Nieuwkoop

13 Vaststellen wijzigingsplan Nieuwveenseweg 36a

14 Aanvraag Vangnetuitkering

15 Aanpassing nadere regels Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop

16 Aanvraag lokaal maatwerk vijf huurwoningen Zevensprong Woondiensten Aarwoude

17 Resultaten woningmarktonderzoek en procesvoorstel woonvisie

18 Beantwoording raadsvragen CDA over zorgbeleid

19 Externe communicatie

20 Ingekomen stukken

21 Sluiting

Top