Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-12-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst 1 december 2015

4 Raadsplanning

5 Uitwerkingsvoorstel uitvoeringskosten Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

6 Criteria voor het toekennen van budget voor samenlevingsinitiatieven

7 Beleids- en Beheerplan openbaar groen 2016 - 2020

8 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplannen "Ter Aar en Bovenland, aanpassing omissies" en "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, aanpassing omissies"

9 Bestemmingsplan landelijk gebied Nieuwkoop - vaststellen nota beantwoording verzoeken inventarisatiefase

10 Economische Actieagenda

11 Vragen sociale huurwoningen

12 Externe communicatie

13 Ingekomen stukken

14 Sluiting

Top