Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 03-11-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 27 oktober 2015

4 Raadsplanning

5 Normenkader 2015

6 Nadere regels rioolheffing 2015

7 Belastingverordeningen en Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016

8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

9 Verzoek tot meewerken aan vestiging van Yogastudio, Leefstijlcoach en Natuurgeneeskundige therapeut aan Industrieweg 3b in Nieuwkoop

10 Starten afwijkingsprocedure aanleggen tijdelijk baggerdepot voor periode van een jaar perceel Meije tegenover 217 in Nieuwkoop

11 Beleids & Beheerplan Openbaar Groen 2016-2020

12 Beheerplan Speelvoorzieningen 2016-2020

13 Realisatie afvalbrengstation en bedrijfshuisvesting buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen

14 1e Verordening tot wijziging van de verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015

15 2e Verordening tot wijziging Marktverordening Nieuwkoop 2008

16 Onttrekking reserve Monumentenzorg voor modernisering en harmonisering monumentenbeleid

17 Economische Agenda

18 Vaststelling wijzigingsplan Korteraar 2008 wijzigingsbeleid 5

19 Start procedure wijzigingsplan ontsluiting Ter Aar West

20 Akkoord gronduitgifte sociale huurwoningen en dekking verkoop grond voor sociale woningbouw in plan Langeraar Oost/Vivero

21 Externe communicatie

22 Ingekomen stukken

23 Sluiting

Top