Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 6 oktober 2015

4 Septembercirculaire 2015 gemeentefonds

5 Wijzigen straatnaam Noordse Dorpsweg

6 Regeling eenmalige uitkering voormalige Compensatieregeling eigen risico (Cer)

7 Beantwoording vragen MPN-PN inzake windturbines

8 Ter inzage legging ontwerpomgevingsvergunning/projectafwijkingsbesluit Buytewech Oost Wijland fase 2

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top