Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 30-11-2015.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 29 september 2015

4 Raadsplanning

5 Programmabegroting 2016-2019 en Productgroepraming 2016

6 Vaststellen straatnamen Vivero in Langeraar

7 Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over doorgaand vrachtverkeer in de Dorpsstraat in Nieuwkoop

8 Gladheidsbestrijding

9 Inzameling van huishoudelijk afval

10 Inrichtingsplan openbare ruimte Ter Aar West

11 Afhandelen herstel vloer van schoolgebouw PCB de Meent

12 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

13 Wijzigingsplan Nieuwveenseweg 36a in procedure

14 Externe communicatie

15 Ingekomen stukken

16 Sluiting

Top