Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-08-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 13 augustus 2019

4 Zienswijze concept Regionale agenda 2019-2023 Holland Rijnland

5 Schriftelijke vragen van het CDA over vaarvergunningen

6 Bestuurlijke principeverzoek ten aanzien van het realiseren van zes kamers voor toeristisch/recreatief nachtvebrlijf op het perceel Dorpsstraat 167 in Nieuwkoop

7 Bestuurlijk principeverzoek realisatie trekkerscamping op perceel Oostkanaalweg 1 in Neuwveen

8 Startnotitie beleidsvorming huisvesting van arbeidsmigranten

9 6e Verordening tot wijziging van de verordenng Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top