Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 20-08-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 13 augustus 2019
 
4 Zienswijze concept Regionale agenda 2019-2023 Holland Rijnland
 
5 Schriftelijke vragen van het CDA over vaarvergunningen
 
6 Bestuurlijke principeverzoek ten aanzien van het realiseren van zes kamers voor toeristisch/recreatief nachtvebrlijf op het perceel Dorpsstraat 167 in Nieuwkoop
 
7 Bestuurlijk principeverzoek realisatie trekkerscamping op perceel Oostkanaalweg 1 in Neuwveen
 
8 Startnotitie beleidsvorming huisvesting van arbeidsmigranten
 
9 6e Verordening tot wijziging van de verordenng Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting