Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-05-2019

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 7 mei 2019
 
4 Actualisatie grondexploitaties per 1 januari 2019
 
5 Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 Omgevingsdienst West Nederland
 
6 Beantwoording raadsvragen Natuurlijk Nieuwkoop over bezorging Nieuwkoop Nieuws
 
7 Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan "Bio Divers Papeneiland"
 
8 Bestuurlijk principeverzoek ten aanzien van realiseren van een bedrijfswoning op het perceel Oostkanaalweg 55a
 
9 Schriftelijke vraag VVD over dalende vaccinatiegraad
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting