Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 09-04-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 2 april 2019
 
4 Vervangingsbesluit Omgevingsdienst West-Nederland
 
5 Actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan
 
6 Jaarrapportage Veilig Thuis 2018
 
7 Ter inzagelegging en start overleg ontwerpbestemmingsplan "Voorweg 23 Noorden en Geerweg 26 Ter Aar"
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting