Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 26-02-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 19 februari 2019
 
4 Raadsplanning
 
5 Derde wijziging Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
 
6 Wijziging Verordening naamgeving en nummering (adressen) Nieuwkoop 2010
 
7 Projectbesluit rotonde N231a - Achttienkavels (Nieuwkoop)
 
8 Terinzagelegging en start overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening ontwerpbestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c
 
9 Schriftelijke raadsvragen VVD inzake uitvoering Wet taaleis en tegenprestatie
 
10 Aanwijzingsbesluit toezichthouder kinderopvang
 
11 Externe communicatie
 
12 Ingekomen stukken
 
13 Sluiting