Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-02-2019

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 12 februari 2019
 
4 Beleidsnota Veiligheid en Handhaving 2018-2021
 
5 Bestuurlijke principeverzoek vergroten oppervlakte bouw-/bestemmingsvlak loonwerkersbedrijf, locatie Hogedijk 39 te Zevenhoven
 
6 Terinzagelegging en start overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening ontwerpbestemmingsplan Kerkweg 28, 28b en 28c
 
7 Externe communicatie
 
8 Ingekomen stukken
 
9 Sluiting