Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-06-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 29 mei 2018
 
4 Raadsplanning
 
5 Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
 
6 Vaststelling bestemmingsplan "De Verwondering-Noordereiland"
 
7 Vrijgeven ontwerpwijzigingsplan "De Verwondering-Zuidereiland" voor overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en terinzagelegging
 
8 Aanvraag Vangnetuitkering 2017
 
9 Externe communicatie
 
10 Ingekomen stukken
 
11 Sluiting