Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-05-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-17:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 15 mei 2018
 
4 Beslissing op bezwaar invorderingsbesluiten dwangsom Meije in Nieuwkoop
 
5 Begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
 
6 Opstellen ruimtelijke visie dorpsplein Noorden
 
7 Zienswijze begroting RDOG 2019
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting