Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-05-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 1 mei 2018
 
4 Reactie op financieel toezicht begroting 2018
 
5 Jaarstukken 2017
 
6 Voorjaarsnota 2018
 
7 Werkbudget t.b.v. Omgevingswet en omgevingsvisie periode 2018-2020
 
8 Reactie op zienswijze inzake bijdrage aan Woningstichting Nieuwkoop gasloos bouwen Driekoppenland
 
9 Aanvraag extra budget uitvoering Actieprogramma duurzaamheid 2018
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting