Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-05-2018

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 24 april 2018
 
4 B&W advies raadsplanning
 
5 Collegeadvies verkort Begroting 2019 HR
 
6 B&W advies voor de gezamenlijke inkoop van groene energie 2020 -2021 en 6 optiejaren t/m 2027
 
7 Collegeadvies SVHW jaarrekening 2017 en begroting 2019
 
8 B&W Voorjaarsnota 2018
 
9 B&W voorstel beheerplan Nautisch en Vaarwegbeheer 2018-2022
 
10 B&W voorstel verbeteren paden Argonnepark
 
11 Collegevoorstel 4e wijziging nadere regels Sociaal Domein inzake respijtzorg
 
12 B&W advies Actualisatie grondexploitaties 2018
 
13 Collegeadvies raadsvoorstel onttrekking reserves Omgevingswet en visie
 
14 Externe communicatie
 
15 Ingekomen stukken