Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-02-2018

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 30 januari 2018
 
4 Afwijken aanbestedingsregels bij verlenging overeenkomst met accountant
 
5 Procesvoorstel sport en accommodaties
 
6 Vaststelling wijzigingsplan Noordeinde 13, instemming met een vormvrije m.e.r.-beoordeling en instemming met bijbehorende planschade-en exploitatiesovereenkomst
 
7 Visie herontwikkeling Paradijsweg - natte kant - rapportage en resultaat pilot projectgebied 3
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting