Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-10-2017

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 3 oktober 2017
 
4 Raadsplanning
 
5 Beheer en beleidsplanwegen 2017-2021
 
6 Beleidsregel briefadres
 
7 Schriftelijke vragen over zak- en kleedgeld door het CDA
 
8 Extra gelden voor Veilig Thuis
 
9 3e Verordening tot wijziging van de Verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015
 
10 Verordening Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Reghthuysplein e.o.
 
11 Beleidsvisie gebruik Recreatiewoningen vrijgeven voor inspraak
 
12 Externe communicatie
 
13 Ingekomen stukken
 
14 Sluiting