Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 25-10-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-12:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst 18 oktober 2016
 
4 Raadsplanning
 
5 Beoordeling RTV Hollands Midden aan eisen Mediawet
 
6 Normenkader 2016
 
7 Septembercirculaire gemeentefonds 2016
 
8 Belastingverordeningen en tarieven 2017
 
9 Budgetten jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Holland Rijnland
 
10 Kadernota grondbeleid 2017-2020
 
11 Vaststelling bestemmingsplan Voorweg tussen 54 en 56
 
12 Vaststelling bestemmingsplan Glastuinbouw, 1e herziening
 
13 Externe communicatie
 
14 Ingekomen stukken
 
15 Sluiting