Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 11-10-2016

Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 4 oktober 2016
 
4 Actieplan gladheidbestrijding
 
5 Zienswijze scheidingsvoorstel Woningstichting Nieuwkoop
 
6 Externe communicatie
 
7 Ingekomen stukken
 
8 Sluiting