Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-07-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 28 juni 2016
 
4 Instemmen toetreding gemeente Voorschoten tot de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
 
5 Concept Gemeentelijke Woonvisie
 
6 Beantwoording schriftelijke vragen over de toekomst van basisschool De Meent
 
7 Reanimatietraining
 
8 Beleidsregels leerlingenvervoer
 
9 Externe communicatie
 
10 Ingekomen stukken
 
11 Sluiting