Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-06-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 21 juni 2016
 
4 Startafwijkingsprocedure voor uitbreiding bedrijfsactiviteiten aan de Meije 300
 
5 Aanwijzingsbesluit op grond van artikel 2:57 Loslopende honden en 2:58 Verontreiniging door honden
 
6 Regionaal Beleidskader Maatschappelijke Zorg 2017-2025
 
7 Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang 2015
 
8 Opdrachtgeverschap Jeugdhulp 2016 en 2017
 
9 Terinzagelegging en startoverleg ontwerpbestemmingsplan "Voorweg tussen 54 en 56"
 
10 Externe communicatie
 
11 Ingekomen stukken
 
12 Sluiting