Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-06-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 14 juni 2016
 
4 Bestuurlijke Overeenkomst Samenwerken in de Waterketen regio Rijnland 2016-2020
 
5 Dienstverleningsovereenkomst Leerplicht
 
6 Omhanging subsidieregeling buurtsportcoaches
 
7 Terinzagelegging en start overleg ontwerpbestemmingsplan "Glastuinbouw, 1e herziening"
 
8 Externe communicatie
 
9 Ingekomen stukken
 
10 Sluiting