Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-06-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 31 mei 2016
 
4 Technische wijzigingen personele regelingen
 
5 Circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over de wettelijke regeling inzake geheimhouding
 
6 Locatie nieuwe afvalbrengstation
 
7 Schriftelijke vragen van de VVD over het verbeteren van de parkeerplaats bij begraafplaats in Ter Aar
 
8 Schriftelijke vragen van de VVD over de verkeersafwikkeling in Buytewech in Nieuwkoop
 
9 Schriftelijke vragen van de VVD over het in te stellen vrachtwagenverbod voor het Zuideinde in Nieuwkoop
 
10 Onderhandse gunning aan Delta8
 
11 Zienswijze conceptbegroting 2017 (inclusief de conceptmeerjarenraming 2018-2020), conceptbegrotingswijziging 2016 en de conceptjaarrekening 2015 van de SWA
 
12 Benoeming nieuw lid WMO adviesraad
 
13 Ter inzage legging ontwerpomgevingsvergunning / projectafwijkingsbesluit en grondruil ten behoeve van de herbouw cafĂ©/restaurant met bovenwoning 't Leeuwtje
 
14 Externe communicatie
 
15 Ingekomen stukken
 
16 Sluiting