Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-04-2016

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 12 april 2016
 
4 Raadsplanning
 
5 Reactie op Toezichtsregime
 
6 FinanciĆ«le verordening gemeente Nieuwkoop 2016
 
7 1e Wijziging tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016
 
8 Aanpassing brief precariobelasting en verordening op de heffing en invordering van precariobelasting
 
9 Infomatiebeleid
 
10 Schriftelijke vragen van de VVD over verhuur van ligplaatsen aan het Meijepad in Nieuwkoop
 
11 Afvalbeleid 2016 - 2020, Analyse en verkenning van scenario's
 
12 Beantwoording schriftelijke vragen VVD-fractie met betrekking tot de individuele studietoeslag
 
13 Beantwoording schriftelijke vragen MPN-PN en VVD over voortgang harmonisatie peuterspeelzaalwerk - kinderopvang
 
14 Fusietoets onderwijsstichtingen
 
15 Kadernotitie subsidiebeleid gemeente Nieuwkoop 2017
 
16 Subsidieregeling buurtsportcoaches
 
17 Beantwoording raadsvragen woningbouw Schiphol en stand van zaken wijziging Luchthaven Indelingsbesluit LIB) Schiphol
 
18 Vaststelling gewijzigde branchering
 
19 Procesvoorstel omgevingsvisie
 
20 Vaststelling bestemmingsplan "Landgoed Oudendam"
 
21 Vaststelling wijzigings- en uitwerkingsplan Land van Boer Bos II
 
22 Inrichtingsvisie en uitgangspunten gronduitgifte & prijsbepaling Noordse Buurt
 
23 Externe communicatie
 
24 Ingekomen stukken
 
25 Sluiting