Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-12-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 8 december 2015
 
4 Raadsvoorstel Huisvesting statushouders
 
5 Wijziging verlofregeling
 
6 Uitwerkingsvoorstel uitvoeringskosten Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 
7 Verzoek bouw bedrijfspand aan de Oostkanaalweg 26 in Ter Aar
 
8 Invoering digitaal vaarvignet Nieuwkoopse Plassen
 
9 Inrichtingsplan openbare ruimte Ter Aar West
 
10 Vaststellen tarieven binnensportaccommodaties
 
11 Landelijk gebied Nieuwkoop - vaststellen nota wettelijk vooroverleg
 
12 Bestemmingsplan Landelijk gebied; verzoek loonbedrijf HKA-Nieuwkoop
 
13 Vaststellen wijzigingsplan Nieuwveenseweg 36a
 
14 Aanvraag Vangnetuitkering
 
15 Aanpassing nadere regels Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop
 
16 Aanvraag lokaal maatwerk vijf huurwoningen Zevensprong Woondiensten Aarwoude
 
17 Resultaten woningmarktonderzoek en procesvoorstel woonvisie
 
18 Beantwoording raadsvragen CDA over zorgbeleid
 
19 Externe communicatie
 
20 Ingekomen stukken
 
21 Sluiting