Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 08-12-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst 1 december 2015
 
4 Raadsplanning
 
5 Uitwerkingsvoorstel uitvoeringskosten Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 
6 Criteria voor het toekennen van budget voor samenlevingsinitiatieven
 
7 Beleids- en Beheerplan openbaar groen 2016 - 2020
 
8 Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplannen "Ter Aar en Bovenland, aanpassing omissies" en "Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, aanpassing omissies"
 
9 Bestemmingsplan landelijk gebied Nieuwkoop - vaststellen nota beantwoording verzoeken inventarisatiefase
 
10 Economische Actieagenda
 
11 Vragen sociale huurwoningen
 
12 Externe communicatie
 
13 Ingekomen stukken
 
14 Sluiting