Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 03-11-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 27 oktober 2015
 
4 Raadsplanning
 
5 Normenkader 2015
 
6 Nadere regels rioolheffing 2015
 
7 Belastingverordeningen en Tarieventabel gemeentelijke belastingen en heffingen 2016
 
8 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)
 
9 Verzoek tot meewerken aan vestiging van Yogastudio, Leefstijlcoach en Natuurgeneeskundige therapeut aan Industrieweg 3b in Nieuwkoop
 
10 Starten afwijkingsprocedure aanleggen tijdelijk baggerdepot voor periode van een jaar perceel Meije tegenover 217 in Nieuwkoop
 
11 Beleids & Beheerplan Openbaar Groen 2016-2020
 
12 Beheerplan Speelvoorzieningen 2016-2020
 
13 Realisatie afvalbrengstation en bedrijfshuisvesting buitendienst op bedrijventerrein Schoterhoek in Nieuwveen
 
14 1e Verordening tot wijziging van de verordening Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop 2015
 
15 2e Verordening tot wijziging Marktverordening Nieuwkoop 2008
 
16 Onttrekking reserve Monumentenzorg voor modernisering en harmonisering monumentenbeleid
 
17 Economische Agenda
 
18 Vaststelling wijzigingsplan Korteraar 2008 wijzigingsbeleid 5
 
19 Start procedure wijzigingsplan ontsluiting Ter Aar West
 
20 Akkoord gronduitgifte sociale huurwoningen en dekking verkoop grond voor sociale woningbouw in plan Langeraar Oost/Vivero
 
21 Externe communicatie
 
22 Ingekomen stukken
 
23 Sluiting