Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 06-10-2015

Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
 
1 Opening en vaststelling agenda
 
2 Representatiekalender
 
3 Openbare besluitenlijst van 29 september 2015
 
4 Raadsplanning
 
5 Programmabegroting 2016-2019 en Productgroepraming 2016
 
6 Vaststellen straatnamen Vivero in Langeraar
 
7 Beantwoording schriftelijke vragen van D66 over doorgaand vrachtverkeer in de Dorpsstraat in Nieuwkoop
 
8 Gladheidsbestrijding
 
9 Inzameling van huishoudelijk afval
 
10 Inrichtingsplan openbare ruimte Ter Aar West
 
11 Afhandelen herstel vloer van schoolgebouw PCB de Meent
 
12 Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014
 
13 Wijzigingsplan Nieuwveenseweg 36a in procedure
 
14 Externe communicatie
 
15 Ingekomen stukken
 
16 Sluiting