Teylerspark

Voor locatie Teylerspark in Nieuwveen staan 20 sociale huurwoningen gepland. Om de bouw van deze woningen mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure gestart. Het plan is in ontwerp klaar en te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op het plan hebben we reacties (zienswijzen) ontvangen. In mei 2017 zijn deze besproken tijdens de hoorcommissie. Door een aantal nieuwe ontwikkelingen, is het bestemmingsplan Teylerspark tijdelijk ‘on hold’ gezet. In deze periode hebben wij een integraal plan op hoofdlijnen opgesteld met een aantal schetsvarianten voor een aangrenzende woningbouwontwikkeling.

Op woensdag 4 oktober hebben we omwonenden hierover geïnformeerd tijdens een inloopavond. Voor de 20 sociale huurwoningen gaan we nu weer verder met de bestemmingsplanprocedure. We verwachten dat het bestemmingsplan in november kan worden behandeld in de meningsvormende raad, waarna de raad in december een besluit hierover kan nemen. Dan wordt ook beslist hoe we reageren op de ontvangen zienswijzen (reacties) tegen het ontwerpbestemmingsplan

Naast de 20 huurwoningen aan het Teylerspark is ruimte voor de bouw van extra woningen. Voor deze uitbreiding zijn de eerste schetsen gemaakt. In deze schetsen houden we rekening met de omgeving, zodat de nieuwe woningen een mooi geheel vormen met de bestaande woonwijk. De schetsen zijn getoond tijdens de inloopavond van 4 oktober. Dit vormt vervolgens de basis voor een bestemmingsplan voor dit 2e deel van Teylerspark. Ook zullen we samen met de omgeving een plan maken voor de invulling van het openbaar groen/park. Hierover wordt u in een later stadium geïnformeerd.

Top