Subsidie

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente. We verstrekken onder andere subsidies voor: sport, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en sociaal domein. In de Algemene subsidieverordening en in de subsidieregeling kunt u lezen of u in aanmerking komt voor subsidie.

Soorten subsidies

Structurele activiteitensubsidie

Een structurele subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor verenigingen, stichtingen en organisaties voor activiteiten die worden georganiseerd op basis van een jaarprogramma. De structurele activiteitensubsidie kunt u jaarlijks aanvragen voor 1 oktober.

Online structurele activiteitensubsidie aanvragen >  

Incidentele activiteitensubsidie

Een incidentele subsidie is een subsidie die eenmalig verstrekt wordt zoals een subsidie voor een eenmalig evenement of ongeplande activiteit. Daarnaast kunnen nieuwe vrijwilligersorganisaties bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van de oprichtingsakte bij de notaris en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Bij jubilea van 25, 50, 75 en elke daarop volgende 25 jaren kunt u een subsidie van € 250,-- aanvragen. De incidentele activiteitensubsidie wordt verstrekt aan vrijwilligersorganisaties. U vraagt deze subsidie aan uiterlijk 13 weken voorafgaand aan het evenement of activiteit.

Online incidentele activiteitensubsidie aanvragen >

Innovatiesubsidie

Heeft u een goed idee voor een nieuwe activiteit of een nieuw project wat bijdraagt aan de leefbaarheid van de kernen? Maak dan een afspraak met een medewerker van het verenigingsloket en wie weet krijgt uw vereniging of stichting een extra financieel steuntje in de rug. Met de innovatiesubsidie wil de gemeente verenigingen, stichtingen, organisaties en inwoners financieel in hun activiteiten ondersteunen. Daarbij wordt ook ruimte geboden voor vernieuwing. Uw kunt twee keer per jaar innovatiesubsidie aanvragen. Wilt u een aanvraag indienen, doe dit dan vóór 1 oktober.  

Niet online aanvragen

Vraagt u subsidie aan met een van onderstaande aanvraagformulieren dan kunt u deze mailen naar info@nieuwkoop.nl of per post opsturen naar: Gemeente Nieuwkoop, postbus 1, 2460 AA Ter Aar, t.a.v. het verenigingsloket. 

Hulp en informatie

Wilt u hulp bij het invullen van het aanvraagformulier of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Dit kan op diverse manieren:

Subsidie voor buurtsportcoaches

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor buurtsportcoaches. Een buurtsportcoach heeft als doel om mensen enthousiast te maken voor sport- en bewegen en het sport- en beweegaanbod in de gemeente uit te breiden. Bijvoorbeeld door laagdrempelig activiteiten aan te bieden op school, straat en andere plekken waar mensen elkaar ontmoeten. De buurtsportcoach richt zich op alle inwoners, met speciale aandacht voor de jeugd tot en met 18 jaar, volwassenen vanaf 45 jaar, mensen met een beperking en mensen met een lage sociaal economische status. Het is de bedoeling dat de buurtsportcoach ook verbindingen legt tussen sport, onderwijs, welzijn en gezondheidszorg. In de Algemene subsidieverordening en in de subsidieregeling buurtsportcoaches kunt u lezen of u in aanmerking komt voor deze subsidie. 

Online Buurtsportcoachsubsidie aanvragen >

Samenlevingsinitiatieven

Naast subsidies, die de gemeente Nieuwkoop geeft voor activiteiten, wil de gemeente ook initiatieven voor en door de samenleving stimuleren. Denk hierbij aan ideeën die betrekking hebben op plezierig wonen in de dorpen, duurzaamheid, onderlinge samenwerking van ondernemers en werkgelegenheid. De gemeente stelt geld beschikbaar voor goede ideeën.

Subsidie voor preventie geestelijke gezondheidszorg

Om ervoor te zorgen dat inwoners optimaal meedoen in de samenleving is preventie en vroegtijdige signalering van psychische klachten belangrijk. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat psychische problemen uit de hand lopen of dat inwoners zware zorg nodig hebben. Dat is goed voor iedereen! Daarom geven wij subsidie aan organisaties die deskundig zijn op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Subsidie onderhoud en restauratie gemeentelijk monument

Bent u eigenaar van een woning of bedrijfsruimte die aangewezen is als gemeentelijk monument? Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Meer hierover kunt u lezen op de pagina monumenten.

Top