Ruimte voor ruimte regeling

De gemeente Nieuwkoop heeft op 4 juli 2017 het beursreglement Ruimte voor Ruimte (Glasbeurs) ingetrokken. De overgangstermijn waarin nog van het reglement gebruik kon worden gemaakt is geëindigd op 4 november 2017. De gemeente heeft geen faciliterende rol meer bij het verhandelen van glasrechten.

Wel blijven de ingemeten glasrechten bestaan en deze kunnen ingezet worden zolang de Provinciale Verordening Ruimte daar gelegenheid toe geeft. Ook blijft het mogelijk om zonder tussenkomst van de gemeente glasrechten te verhandelen. Wel houdt de gemeente Nieuwkoop een glasregister bij. Middels dit register worden aan- en verkopen geregistreerd.

De gemeente Nieuwkoop biedt op grond van het provinciale principe voor Ruimte-voor-ruimteregeling de mogelijkheid voor glastuinbouwbedrijven om hun bedrijf te saneren in ruil voor de bouw van een beperkt aantal woningen. Het principe voor Ruimte-voor-ruimteregeling kan uitkomst bieden voor agrarische ondernemers die willen stoppen met hun bedrijf en de sanering ervan willen realiseren door middel van de bouw van een aantal woningen. Aan deze ruil heeft de provincie een aantal voorwaarden gesteld. Zo mag het maximaal te bouwen woningen niet meer dan drie bedragen, kunnen de compensatiewoningen worden gebouwd op het perceel waarop het glas wordt gesloopt en mag de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse niet afnemen. Compensatiewoning(en) kunnen ook elders gerealiseerd worden.

In Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) Schiphol contour 4 verlenen wij geen medewerking aan nieuwe woningen.  In LIB Schiphol contour 5 (ook bekend als 20 ke) kunnen beperkt compensatiewoningen worden gerealiseerd.  U dient er rekening mee te houden dat in LIB Schiphol contour 5 extra voorwaarden aan compensatiewoningen zijn verbonden.

Provinciaal beleid

In de Visie Ruimte en Mobiliteit staat het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland.  Bij dat beleid is een aantal regels vastgesteld in de provinciale Verordening Ruimte (PVR).

In de PVR is sinds 20 december 2017 het Maatwerkgebied Greenport Aalsmeer opgenomen. Dit maatwerkgebied is van toepassing binnen de gemeente Nieuwkoop. Het beslaat grofweg het gebied dat in het Nieuwkoopse bestemmingsplan Glastuinbouw bekend is als glastuinbouwconcentratiegebied. In dat gebied werd tot 16 december 2015 door de provincie Zuid-Holland geen andere ontwikkeling toegestaan dan ontwikkelingen ten behoeve van glastuinbouw. Nu zijn er ook andere ontwikkelingen mogelijk dan enkel ten behoeve van glastuinbouw, mits de voorwaarden uit de PVR worden nageleefd. De provincie beoordeelt alle aanvragen die zijn gebaseerd op principe Ruimte-voor-ruimteregeling, voordat de gemeente Nieuwkoop een beslissing neemt op een dergelijke aanvraag. In de geldende versie PVR (20 december 2017) is de 20 ke contour (LIB Schiphol zone 5) en uitzonderingen voor enkele nieuwe woningen buiten bestaand stedelijk gebied opgenomen. 

Bestemmingsplannen en wijzigingsbevoegdheden

In onze gemeente is in drie geldende bestemmingsplannen een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor principe van de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied (in werking nog niet onherroepelijk) is een regeling opgenomen voor functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing. 

  1. Glastuinbouwgebied.
  2. Langeraar en Papenveer
  3. Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker
  4. Bestemmingsplan Landelijk Gebied

Wilt u gebruik maken van de wijzigingsbevoegdheden voor de ‘Ruimte voor Ruimte’-regeling in een van de hierboven genoemde bestemmingsplannen of heeft u vragen over de regeling voor functieverandering vrijkomende agrarische bebouwing in bestemmingsplan Landelijk Gebied, dan kunt u terecht bij het Omgevingsloket. Wilt u langskomen dan moet u eerst een afspraak maken. Het Omgevingsloket is onderdeel van het Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 in Nieuwveen, telefoonnummer 14 0172.

Voor vragen over gemeentelijk beleid ruimte voor ruimte regeling kunt u contact opnemen met Stefan Veenenberg of Marly Beckfeld, telefoonnummer 14 0172.

Te downloaden:

Top