Robbert-Jan van Duijn

De komende jaren, staan we met elkaar voor een aantal grote uitdagingen. Of het nu gaat om de zorg, energietransitie, het versterken en behouden van bestaande winkelcentra of om het bouwen van voldoende woningen. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op een eerlijke, begripvolle en betrouwbare overheid.

Voor mij gebeurt het niet alleen in het gemeentehuis, maar juist ook daar buiten op de plekken waar mensen, leven, werken en recreëren. In de clubhuizen, op de markten, in de kerken en bij de verenigingen. Besluiten nemen rondom belangrijke thema’s dat doen we uiteindelijk op het gemeentehuis, maar niet zonder voortraject.

Portefeuilles

 • Bestuurlijke aangelegenheden (o.a. verkiezingen)
 • Representatie en kabinetszaken
 • Regionale samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Integrale veiligheid en integrale handhaving (inclusief milieuhandhaving
 • Evenementen
 • Regie participatie/dorpskernen
 • Dienstverlening & communicatie
 • Cultuurhistorie, erfgoed, monumenten
 • Grondexploitaties
 • Personeel & organisatie
 • Bedrijfsvoering

Nevenfuncties

Functie Ambtshalve

Bezoldigd/ Onbezoldigd

Toelichting
Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Ja Onbezoldigd
Lid Algemeen Bestuur Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Ja Onbezoldigd
Lid Districtscollege Alphen aan den Rijn / Gouda Ja Onbezoldigd
Gastvoorganger kerkdiensten in de Protestantse Kerk Nederland Nee Bezoldigde Ongeveer 120 euro per preekbeurt
Voorzitter gebiedsgerichte aanpak stikstof en bodemdaling Ja Onbezoldigd
Voorzitter begeleidingscommissie beheerplan Nieuwkoopse plassen e.o. Ja Onbezoldigd
Lid programmaraad leergang Zuid Holland Ja Onbezoldigd

Social media

Twitter: @robbertvanduijn
Facebook: Robbert-Jan van Duijn
Instagram: @robbertvanduijn

Top