Privacy / AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming – nieuwe privacywetgeving

In de huidige digitale wereld met veel dataverkeer is de bescherming van privacygegevens erg belangrijk. Om de privacy van inwoners optimaal te beschermen treedt op 25 mei 2018 nieuwe Europese wetgeving in werking: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie.

Ook de gemeente Nieuwkoop moet voldoen aan de AVG. Bij de bescherming van privacy gaat het vooral om het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een persoon, dus bijvoorbeeld NAW-gegevens, emailadressen, BSN-nummers en IP-adressen.

Wat betekent dit voor inwoners?

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een (aanvraag-)formulier op deze website, schriftelijk of telefonisch. U kunt hierbij denken aan uw naam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer of e-mailadres. De gemeente dient zorgvuldig met die gegevens om te gaan. Daarnaast krijgen inwoners met de nieuwe wet meer rechten. Dat betekent dat zij meer mogen zeggen over hun eigen gegevens en wat daar mee gebeurt. 

Waarom vragen wij deze gegevens van u?

De gemeente heeft (uw) persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Het verzenden van een nieuwsbrief over bijvoorbeeld een woningbouwproject;
 • Om u te kunnen bellen over uw aanvraag als dit nodig is ;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om iets bij u af te leveren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaanslag.

Welke rechten heeft u?

 • Het recht op dataportabiliteit. Dit is het recht om persoonsgegevens over te dragen;
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden;
 • Recht op inzage. Dat is het recht van inwoners om de persoonsgegevens waar de gemeente mee werkt in te zien;
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens te wijzigen;
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken;
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Voor meer informatie over uw rechten onder de AVG verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Hier staat per recht beschreven wat dit recht precies inhoudt, inclusief vragen en antwoorden: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gemeente bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de goede uitvoering van haar taken en de naleving van haar wettelijke verplichtingen.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij verstrekken uw gegevens alleen aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als organisaties in opdracht van ons met uw gegevens werken, dan sluiten wij een overeenkomst met deze partij. In die overeenkomst staat dat zij vertrouwelijk met uw gegevens moeten omgaan. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat is een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG)?

Elke gemeente is verplicht een FG aan te stellen. Deze persoon zorgt ervoor dat persoonsgegevens binnen de gemeente Nieuwkoop op de juiste manier worden verwerkt en heeft de rol als adviseur. Tevens is het in bepaalde gevallen mogelijk de FG te benaderen voor het beantwoorden van vragen en klachten die verband houden met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wie is onze FG?

Per 1 mei 2018 is de heer mr. Sergej Katus door het college van burgemeester en wethouders aangesteld als FG van de gemeente Nieuwkoop. Heeft u vragen aan onze FG? Dan kunt u die stellen via het emailadres FG@nieuwkoop.nl.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen.

Persoonsgegevens inzien corrigeren of wijzigen met uw DigiD>

Worden uw gegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik van deze gegevens? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0172 of via privacy@nieuwkoop.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente Nieuwkoop? Neem dan contact op met Jorety Lont (juridisch adviseur privacy) via telefoonnummer 14 0172 of via privacy@nieuwkoop.nl.

Top