Omgevingswet

Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet voegt alle wetten en regels over bouwen, wonen, verkeer, erfgoed, milieu, natuur en water samen (fysieke leefomgeving). De bedoeling is dat er meer duidelijkheid komt voor inwoners en ondernemers, dat er meer ruimte is voor initiatieven en dat de procedures korter worden.

Wat zijn de kerninstrumenten van de Omgevingswet?

De Omgevingswet bevat een aantal instrumenten waarmee het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap de doelen van de wet in de praktijk kunnen brengen. Deze instrumenten heten 'kerninstrumenten’. De belangrijkste instrumenten voor de gemeente zijn de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Omgevingswet kunt u eventueel de volgende websites raadplegen:

Omgevingswet Nieuwkoop

De Omgevingswet heeft gevolgen voor inwoners, bedrijven en instellingen in de gemeente Nieuwkoop, maar ook voor de gemeentelijke organisatie. Om bij de invoering klaar te zijn voor deze nieuwe wet is de gemeente inmiddels gestart met de voorbereidingen. Dit heeft onder andere geleid tot twee documenten die door de raad zijn vastgesteld: Plan van Aanpak implementatie Omgevingswet (vastgesteld op 9 maart 2017) en Startnotitie Omgevingswet (vastgesteld op 12 oktober 2017). Daarnaast is er een Programmaplan invoering Omgevingswet gemaakt. Dit plan biedt een integraal overzicht van de activiteiten (stappen) die de gemeentelijke organisatie moet ondernemen om voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet. Deze documenten kunt u hieronder downloaden en bekijken.

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn er binnen onze gemeente drie sporen onderscheiden:

  • Implementatie: uitsluitend de interne juridische en organisatorische invoering van de Omgevingswet
  • Omgevingsvisie: het opstellen van een nieuwe toekomstvisie voor de gehele gemeente met het integrale beleid op hoofdlijnen voor de leefomgeving. Dit is de opvolger van de structuurvisie.
  • Omgevingsplan: alle regels over de fysieke leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente. Het omgevingsplan vervangt alle huidige bestemmingsplannen, maar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke kapverordening, de ligplaatsverordening en delen van de APV. Voor het Nieuwkoopse grondgebied gaat één omgevingsplan gelden

De gemeente Nieuwkoop werkt 'van buiten naar binnen' en dit sluit volledig aan bij de bedoeling van de Omgevingswet. In elk spoor zal participatie dan ook een belangrijke rol spelen.

Omgevingsvisie Nieuwkoop

We zijn gestart met het opstellen van de omgevingsvisie: een visie op de toekomst van de gemeente Nieuwkoop. De Omgevingswet vraagt ons samen met inwoners een omgevingsvisie op te stellen. Hierin staat straks beschreven hoe wij denken over onze leefomgeving. Dus de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren. Het gaat dan bijvoorbeeld ook over onderwerpen als duurzaamheid, onderwijs, gezondheid en veiligheid.

Wilt u meedenken of heeft u andere vragen en/of opmerkingen?

Stuur dan een email naar: omgevingsvisie@nieuwkoop.nl

Experiment omgevingsplan Buytewech-Noord

Voor het project Buytewech-Noord zijn wij gestart met het maken van een bestemmingsplan met meer mogelijkheden. Zo krijgen inwoners de kans om mee te denken in het project en staat duurzaamheid centraal. Dit zijn ook de doelen van de nieuwe Omgevingswet waarmee we vanaf 2022 gaan werken. Dankzij dit project doen we ervaring op met de nieuwe mogelijkheden die de Omgevingswet gaat bieden. 

Top