Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. Bij het Omgevingsloket online kunt u ook eerst een vergunningencheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket online uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren. U kunt ook vooraf overleggen over uw vergunningaanvraag met de gemeente. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Afspraak maken >

Heeft u vragen over de werking van het Omgevingsloket online dan kunt u terecht bij de helpdesk van het Omgevingsloket online. U kunt telefonisch contact opnemen of uw vragen stellen via het helpdeskformulier.

Vergunningvrij bouwen

Op de website van de Rijksoverheid vindt enkele publieksbrochures over het vergunningvrij bouwen.

Buren

Vrijwel elk bouwplan betekent ook een verandering voor uw omgeving. Ook de uitvoering van (bouw)werkzaamheden geeft vaak enige overlast. Het is daarom belangrijk dat u op tijd uw buren informeert over uw plannen. Dit voorkomt dat mensen in uw directe omgeving van uw plannen vernemen via onze publicaties of bij de start van werkzaamheden. In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van eigenaars van naburige erven vermeld. Bij het uitvoeren van de (bouw)werkzaamheden, neemt u deze rechten en plichten in acht.

Kosten

Aan de behandeling van uw aanvraag zijn legeskosten verbonden. Nadat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering!) krijgt u een factuur toegestuurd. Kijk voor meer informatie over de kosten in de tarieventabel.

Flitsvergunning

Bij sommige aanvragen is het mogelijk uw vergunning binnen veertien dagen te ontvangen (een zogenaamde 'flitsvergunning'). Dit kan alleen  wanneer u alle hieronder omschreven bijlagen direct en volledig inlevert en er uit de inhoudelijke beoordeling geen knelpunten blijken.

Het indienen van de aanvraag

De gemeente heeft een aantal gegevens en tekeningen nodig om uw aanvraag voor een omgevingsvergunning te behandelen. Uw aanvraag op papier moet u in 2-voud inleveren. Als u uw aanvraag indient via het Omgevingsloket Online (www.omgevingsloket.nl), dan kunt u de bijlagen digitaal toevoegen.

Aanvraagformulier (in 2-voud als u een papieren aanvraag doet):

Het aanvraagformulier via www.omgevingsloket.nl kunt u online invullen en indienen of kunt downloaden en uitprinten. Het aanvraagformulier is voorzien van een toelichting. Heeft u vragen over dit formulier, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van het Omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop aan het Teylersplein 1 te Nieuwveen.

Benodigde bijlagen (in 2-voud als u een papieren aanvraag doet):

Van zowel de bestaande situatie als van de nieuwe situatie levert u aan:

  1. Situatietekeningen op schaal 1:1000 of op schaal 1:500; waarop is aangegeven hoe het (bouw)werk staat ten opzichte van de omliggende perceelsgrenzen, gebouwen en wegen (noordpijl op de tekening aangeven). Ook bevat de situatietekening de volgende informatie: de afmetingen van het perceel, de inrichting van de parkeervoorzieningen op het eigen terrein, de manier van ontsluiting van het perceel en de ligging van de openbare weg.
  2. Geveltekeningen van alle gevels (gevelaanzichten), plattegronden waarop het gebruik is weergegeven en doorsnedentekeningen met de volgende schaal:
  • bouwwerken kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte: 1:100;
  • bouwwerken 10.000 m2 of groter bruto vloeroppervlakte: 1:200;
  • Detailtekeningen op schaal 1:5, op schaal 1:10, of op schaal 1:20.

Alle tekeningen zijn voorzien van duidelijke maatvoering en schaalaanduiding. De wijze van meten is aangegeven in het ter plaatse geldende bestemmingsplan.

Op een later tijdstip aan te leveren gegevens

U kunt ervoor kiezen om uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende werkzaamheden de constructieberekeningen en tekeningen aan te leveren.

In het Toetsingsbeleid Bouwbesluit 2012 van de gemeente Nieuwkoop is bepaald dat wanneer de bouwkosten lager zijn dan € 50.000, er geen toets Bouwbesluit hoeft te worden uitgevoerd. Het is daarmee uw eigen verantwoordelijkheid, dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Wanneer de bouwkosten lager zijn dan € 50.000 hoeft u geen constructieve gegevens aan te leveren.

Let op!

Wanneer uw aanvraag niet compleet is, zullen wij u vragen om de benodigde aanvullende gegevens aan te leveren. Dit betekent dat de beslistermijn van de behandeling van uw aanvraag wordt onderbroken. De beslissingstermijn gaat weer lopen op het moment dat de gevraagde gegevens zijn ontvangen. Voor een snelle vergunningverlening, is het onder andere van belang dat uw aanvraag compleet is.

De hierboven weergegeven lijst van benodigde gegevens is niet uitputtend beschreven. Het kan zijn dat voor uw aanvraag een aanvullend rapport of andere relevante informatie nodig is. Voor de volledige regeling met indieningsvereisten, verwijzen wij u naar de Regeling Omgevingsrecht die u vindt op www.wetten.overheid.nl.

Top