Omgevingsvergunning

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket online. Bij het Omgevingsloket online kunt u ook eerst een vergunningencheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Op basis van uw antwoorden stelt het Omgevingsloket online uw aanvraagformulier samen. U krijgt een overzicht van wat u moet aanleveren. U kunt ook vooraf overleggen over uw vergunningaanvraag met het Omgevingsloket van de gemeente Nieuwkoop. 

U kunt bellen met het algemene nummer 140 172 of mailen naar omgevingsloket@nieuwkoop.nl.

Heeft u vragen over hoe het Omgevingsloket online werkt dan kunt u terecht bij de helpdesk van het Omgevingsloket online. U kunt uw vragen stellen via het helpdeskformulier.

Vergunningvrij bouwen

Op de website van de Rijksoverheid vindt enkele publieksbrochures over het vergunningvrij bouwen.

Het indienen van de aanvraag

De gemeente heeft een aantal gegevens en tekeningen nodig om uw aanvraag voor een omgevingsvergunning te behandelen. Ook bij kleine bouwwerken zoals een hek, schutting of dakkapel zijn tekeningen nodig.

Welke tekeningen levert u aan?

Van zowel de bestaande situatie als van de nieuwe situatie levert u aan:

  1. Situatietekeningen waarop is aangegeven waar het (bouw)werk precies wordt gebouwd met daarbij de omliggende gebouwen en wegen. Ook bevat de situatietekening de volgende informatie: de afmetingen van het perceel, de inrichting van de parkeervoorzieningen op het eigen terrein, de manier van ontsluiting van het perceel en de ligging van de openbare weg. Zet op de tekening ook de maten van het bouwwerk, de afstand van het bouwwerk tot alle perceelgrenzen en een noordpijl.
  2. Geveltekeningen van alle gevels (gevelaanzichten).
  3. Plattegronden waarop ook staat waarvoor het bouwwerk gebruikt wordt.
  4. Doorsnedentekeningen.
  5. Detailtekeningen.

Op alle tekeningen staat een duidelijke maatvoering en schaalaanduiding. Hoe u meet staat in het geldende bestemmingsplan.
Gebruik voor de tekeningen de volgende schaal:

  • bouwwerken kleiner dan 10.000 m2 bruto vloeroppervlakte: 1:100;
  • bouwwerken 10.000 m2 of groter bruto vloeroppervlakte: 1:200;
  • situatietekening op schaal 1:1000 of op schaal 1:500;
  • detailtekeningen op schaal 1:5, op schaal 1:10, of op schaal 1:20.

Op een later tijdstip aan te leveren gegevens

U kunt ervoor kiezen om uiterlijk drie weken voor het begin van de  werkzaamheden de constructieberekeningen en tekeningen aan te leveren.

In het Toetsingsbeleid Bouwbesluit 2012 van de gemeente Nieuwkoop is bepaald dat wanneer de bouwkosten lager zijn dan € 50.000, er geen toets Bouwbesluit hoeft te worden uitgevoerd. Het is daarmee uw eigen verantwoordelijkheid, dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit 2012. Wanneer de bouwkosten lager zijn dan € 50.000 hoeft u geen constructieve gegevens aan te leveren.

Let op!

Wanneer uw aanvraag niet compleet is, vragen wij u aanvullende gegevens aan te leveren. Dit betekent dat de beslistermijn van de behandeling van uw aanvraag wordt onderbroken. De beslissingstermijn gaat weer lopen op het moment dat de gevraagde gegevens zijn ontvangen. Voor een snelle vergunningverlening is het onder andere van belang dat uw aanvraag compleet is.

Het kan zijn dat voor uw aanvraag een aanvullend rapport of andere informatie nodig is. Voor de volledige regeling waarin ook staat wat u moet inleveren, verwijzen wij u naar de Regeling Omgevingsrecht die u vindt op www.wetten.overheid.nl.

Kosten

U betaalt kosten voor de behandeling van uw aanvraag. Nadat wij een beslissing hebben genomen op uw aanvraag (ook bij een weigering!) krijgt u een factuur toegestuurd. Kijk voor meer informatie over de kosten in de tarieventabel.

Buren

Vrijwel elk bouwplan betekent ook een verandering voor uw omgeving. Ook de uitvoering van (bouw)werkzaamheden geeft vaak enige overlast. Het is daarom belangrijk dat u op tijd uw buren informeert over uw plannen. In het Burgerlijk Wetboek (boek 5, titel 4) staan rechten en plichten van eigenaars van naburige erven (buren) vermeld. Bij het uitvoeren van de (bouw)werkzaamheden houdt u zich hieraan.

Top