Noordse Buurt

De Noordse Buurt is een voormalige glastuinbouwlocatie in de gemeente Nieuwkoop. Op 16 juli 2009 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Noordse Buurt’ vast, waarin de Noordse Buurt voor het grootste deel bestemd is als natuur. De afgelopen jaren is het gebied getransformeerd en is de glastuinbouw grotendeels verdwenen.

De doelstelling voor de Noordse Buurt is als volgt: ‘Een kwalitatief hoogwaardige, groene woonomgeving waar het ‘buurtgevoel’ aanwezig blijft, waar de resterende kwekers zich betrokken, welkom en onderdeel van blijven voelen, waar ruimte is voor nieuwe initiatieven en relaties met de omgeving worden versterkt’.

Inrichtingsvisie

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad de inrichtingsvisie 'Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt' vastgesteld. De inrichtingsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. In lijn met de vastgestelde inrichtingsvisie is op 19 februari 2020 het bestemmingsplan ‘Visvijver Ons Stekkie, Noordse Buurt’ onherroepelijk vastgesteld. Dit plan voorziet in een recreatieve voorziening in de vorm van visvijvers.

Ontwerpbestemmingsplan Noordse Buurt 1e herziening  

In een bestemmingsplan staat precies aangegeven waarvoor een gebied gebruikt mag worden. Omdat het huidige plan uit 2009 voor de Noordse Buurt niet meer de situatie beschrijft zoals die nu is hebben wij het plan herzien. Er zijn een aantal wijzigingen die wij willen doorvoeren, zo krijgen de huidige maatschappelijke voorziening (Ir. J. Nysinghweg 13) en het glastuinbouwbedrijf (Floraweg 20) de juiste bestemming. Een andere aanpassing is het bestemmen van de woonkavels volgens de juiste kadastrale eigendomsgrenzen.

Van 6 mei 2021 tot en met 17 juni 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordse Buurt 1e herziening’ ter inzage gelegen. Er zijn verschillende reacties binnengekomen waaronder het realiseren van een ontmoetingsplaats en het agrarisch gebruik van een aantal percelen. 

Vervolg 

De gemeenteraad zal de vaststelling van het bestemmingsplan Noordse Buurt 1e herziening behandelen in de meningsvormende raad van 16 september 2021 en de besluitvormende raad van 30 september 2021. Waarbij ook de beantwoording van de reacties worden meegenomen. Na het verwerken van de aanpassingen start de beroepsfase van 6 weken. Hierna treedt het bestemmingsplan in werking. Dit is naar verwachting eind dit jaar.   

De stukken voor de vaststelling van het bestemmingsplan zijn uiterlijk een week voor de meningsvormende raad beschikbaar via www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad. Indieners van zienswijzen krijgen schriftelijk bericht. 

Te downloaden:

Top