Noordse Buurt

De Noordse Buurt is een voormalige glastuinbouwlocatie in de gemeente Nieuwkoop. De tuinbouwfunctie is echter grotendeels verdwenen. Op 16 juli 2009 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Noordse Buurt’ vast, waarin de Noordse Buurt voor het grootste deel bestemd is als natuur. Tijdens de heroriëntatie in 2012 besloot de raad om een nieuw bestemmingsplan op te stellen en de herinrichting van de Noordse Buurt niet te beperken tot natuur, maar te kiezen voor een bredere functie van het gebied. De raad heeft vervolgens in 2013 de “Uitgangspuntennotitie Noordse Buurt” vastgesteld waarin als hoofdfuncties agrarisch gebruik, recreatie en natuur worden genoemd.

Inrichtingsvisie

Op 26 mei 2016 heeft de gemeenteraad de inrichtingsvisie 'Nieuwe toekomst voor de Noordse Buurt' vastgesteld. De inrichtingsvisie vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Momenteel zijn we bezig met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan. Deze presenteren we tijdens een nader te bepalen inloopavond in het eerste kwartaal van 2020. Op dit voorontwerp kunt u een reactie indienen.

‘Rondje Noordse Buurt’

De ontwikkelingen in de Noordse Buurt staan niet stil. Op dit moment wordt er gewerkt aan het ‘rondje Noordse Buurt’. Dit is een recreatieve route aan de randen van het gebied. Langs deze route komen drie ‘accenten’ (objecten), die bijdragen aan de beleving van de Noordse Buurt. Tijdens een inloopavond is de keuze gevallen op een roeiboot, uitkijktoren op dijk en een kunstwerk met bloemen. De gekozen accenten krijgen een plek langs het recreatieve rondje.

Top