Nieuwveen Schoterhoek II

In Nieuwveen ontwikkelen we een uitbreiding van het bedrijventerrein Schoterhoek. Het plangebied bevindt zich aan de zuidkant van de woonkern Nieuwveen. Aan de noordzijde ligt de Schilkerweg. Ten oosten van het plangebied ligt het waterzuiveringsterrein en het bestaande bedrijventerrein Schoterhoek. Het gebied is ongeveer 10 hectare groot.

De gemeente Nieuwkoop profileert zich als ondernemende, groene en duurzame gemeente. Nieuwkoop wil voorzien in de ruimtebehoefte van bedrijven door voldoende ruimte te bieden op een beperkt aantal goede bedrijventerreinen. De behoefte aan bedrijventerrein is echter groter dan de ruimte die kan worden gecreëerd door herontwikkeling van bestaande terreinen. Hiermee is de ontwikkeling van Schoterhoek II noodzakelijk om ook in de toekomst voldoende ruimte beschikbaar te hebben voor bedrijven.

Warmtenet

Schoterhoek II wordt een duurzaam bedrijventerrein. Dit betekent we geen gasnetwerk aanleggen, maar een warmtenet. Dit warmtenet heeft als bron het effluent (gezuiverd rioolwater) van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwveen. De bedrijven op Schoterhoek II worden eigenaar van dit systeem, dit gebeurt via een coöperatie. Ieder bedrijf dat zich vestigt op Schoterhoek II wordt hier verplicht lid van. De aanlegkosten van het systeem verrekenen we in de grondprijs. Hiervoor wordt een opslag van 15 euro per m2 gerekend. Met de aanleg van dit systeem is het bedrijventerrein voorzien van een duurzaam en toekomstbestendig warmtenet. De verwachting is dat eind 2020 het warmtenet operationeel is. Bedrijven met restwarmte mogen deze restwarmte ook leveren aan het warmtenetwerk. We onderzoeken de mogelijkheden om het netwerk uit te breiden naar De Verwondering en naar een deel van de bestaande woningen in Nieuwveen.  

Op 11 december 2018 hebben we een presentatie gehouden over de techniek en de werking van het nog aan te leggen warmtenet, de op te richten coöperatie, de bijbehorende koopovereenkomst en het vervolgtraject. De presentatie vindt u onderaan de pagina.

Wethouder Ingwersen heeft de samenwerkingsovereenkomst ondertekend met hoogheemraad Jeroen Haan van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze samenwerkingsovereenkomst is ten behoeve van het benutten van de effluentwarmte van het AWZI voor bedrijventerrein Schoterhoek II.

De bedrijven op Schoterhoek II worden eigenaar van dit systeem, dit gebeurt via een coöperatie. Ieder bedrijf dat zich vestigt op Schoterhoek II wordt hier verplicht lid van. De aanlegkosten van het systeem verrekenen we in de grondprijs. Hiervoor wordt een opslag van 15 euro per m2 gerekend. Met de aanleg van dit systeem is het bedrijventerrein voorzien van een duurzaam en toekomstbestendig warmtenet. De verwachting is dat eind 2020 het warmtenet operationeel is.

Interesse in een kavel?

Door op bovenstaande afbeelding te klikken opent u een tekening van de kavels. 

Vul het interesseformulier in, dan nemen wij contact met u op.

Planning

Het terrein is inmiddels bouwrijp. De uitgifte van de grond is gestart, de planning is dat de uitgifte van de kavels vijf jaar in beslag neemt. 

Grondprijzen 2020

Grondprijs regulier

€ 240,=    per m2    excl. BTW

Grondprijs aan hoofdontsluiting

€ 257,=    per m2    excl. BTW

Grondprijs op zichtlocatie

€ 274,=    per m2    excl. BTW

Grondprijs op hoofdontsluiting + zichtlocatie

€ 290,=    per m2    excl. BTW

Verplicht aandeel in warmtenet

€    15,=   per m2    excl. BTW

Bestemmingsplan

Het onherroepelijk bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl. In het bestemmingsplan vindt u informatie over de toegestane bedrijfscategorieën en de bouwmogelijkheden.

Top