Woonvisie voor akkoord naar raad (08-09-2016)

Dit item is verlopen op 22-09-2016.

De woningmarkt is in beweging. Economische ontwikkelingen, nieuwe opvattingen over ouderenzorg en humanitaire crises hebben effect gehad op de lokale woningmarkt.

Door deze veranderingen was de in 2011 vastgestelde woonvisie niet meer passend. Samen met veel lokale partijen heeft de gemeente Nieuwkoop daarom een nieuwe woonvisie 2016 – 2025 opgesteld. De woonvisie geeft richting aan toekomstige beleidskeuzes. De belangrijke thema’s/aandachtspunten in de nieuwe woonvisie zijn het realiseren van een aantrekkelijke woongemeente voor jongeren en jonge gezinnen, voldoende en betaalbare woningen en aandacht voor wonen met zorg en welzijn. Per thema beschrijft de woonvisie welke ontwikkelingen we zien en wat we willen bereiken.

De concept woonvisie lag vanaf 6 juli voor zes weken ter inzage. Tijdens de ter inzageperiode is een tweetal reacties ontvangen. Naar aanleiding van deze reacties is de tekst op onderdelen aangepast en verduidelijkt. Het college biedt de woonvisie nu aan bij de gemeenteraad ter vaststelling. Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad de woonvisie tijdens de meningsvormende raad op 22 september.

Top