Woningbouw: nog meer mogelijkheden (26-03-2020)

Het college van B&W heeft de Nota Ruimtelijk Beleid vastgesteld. In deze nota staat hoe de gemeente omgaat met veel voorkomende vragen op het gebied van omgevingsvergunningen en ruimtelijke ordening. Een toelichting in drie delen. Het eerste deel heeft betrekking op pré-mantelzorg. Het tweede deel gaat over particuliere woningbouwinitiatieven en het derde deel gaat over omgevingsvergunningen die afwijken van het bestemmingsplan.  

Pré-mantelzorgwoningen   

Pré-mantelzorg is een situatie waarin iemand nog geen doktersverklaring kan overleggen dat zorg noodzakelijk is, maar waarbij al wel duidelijk is dat in de toekomst een zorgvraag zal ontstaan of wordt verwacht. Het proces rond vergunningen en het (ver-) bouwen van een mantelzorgwoning vraagt soms tijd. En juist tijd is er vaak niet op het moment dat de zorgvraag zich daadwerkelijk voordoet. Wethouder Guus Elkhuizen: “Wij stellen onze inwoners met de pré-mantelzorgregeling in staat te anticiperen op een zorgvraag. Er zijn best wel mogelijkheden.” 

De pré-mantelzorgregeling is een tijdelijke gebruiksregeling voor bebouwing die op grond van het bestemmingsplan of het vergunningvrij bouwen, al is toegestaan. Per locatie kunnen deze bouwmogelijkheden verschillen. Om na te gaan wat er op uw locatie mogelijk is kunt u het bestemmingsplan (via ruimtelijkeplannen.nl) en de landelijke regels voor vergunningvrij bouwen raadplegen. 

Het beleid maakt het mogelijk om binnen deze bebouwing tijdelijke bewoning toe te staan om zorg te kunnen verlenen of ontvangen. Als de zorg niet meer nodig is, moet alles weer in de originele staat worden teruggebracht, conform het geldende bestemmingsplan. Er mag geen nieuwe, zelfstandige woning worden gerealiseerd.  

Woning- of Bouwinitiatieven 

De gemeente krijgt regelmatig verzoeken om de bouw van extra woningen mogelijk te maken, bestaande panden om te bouwen tot woning of bestaande woningen op te splitsen. Dan is de locatie belangrijk.  

Buiten de kernen is woningbouw alleen mogelijk door toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling (compensatiewoningen in ruil voor sanering van overbodig geworden agrarische bedrijfsgebouwen en kassen). Binnen de kernen zijn er meer mogelijkheden. Naast de Ruimte voor Ruimte regeling zijn er ook mogelijkheden voor het hergebruik van panden die nu niet voor bewoning bestemd zijn. Denk bijvoorbeeld aan winkelruimten buiten de centrumgebieden, die niet of niet goed benut worden. Tenslotte biedt het beleid mogelijkheden om woningen te splitsen. Uitgangspunt hierbij is dat de splitsing moet plaatsvinden binnen de bouwmassa die het bestemmingsplan nu al toe laat.  

Afwijken van bestemmingsplan 

Klantadviseurs van het Omgevingsloket (gemeentehuis te Nieuwveen) kunnen nu meer duidelijkheid geven over wanneer de gemeente bereid is om af te wijken van het bestemmingsplan en wanneer niet. Ook kan de afhandeling van dergelijke vergunningaanvragen nu sneller, omdat er minder stappen nodig zijn. 

Voorbeelden zijn onder andere het toelaten van beperkte afwijkingen in hoogtematen bij het toepassen van een rieten kap of een aanbouw aan de woning met een plat dak. Ook worden de spelregels met betrekking tot dakkapellen in de gemeente gelijkgetrokken en ontstaan er meer mogelijkheden voor een bed & breakfast aan huis. 

Met het vaststellen van deze beleidsnotitie geeft de gemeente aan hoe zij met bepaalde vragen om zal gaan. Dit betekent dus niet dat er geen vergunning meer nodig is. Neem voor u gaat (ver-) bouwen altijd contact op met één van de medewerkers van het Omgevingsloket van de gemeente via Omgevingsloket@nieuwkoop.nl of 14 0172. 

Top