Realisatie sociale huurwoningen Nieuwkoop stap dichterbij (05-11-2015)

Dit item is verlopen op 19-11-2015.

Gemeente en corporaties slaan handen ineen

Gemeente en woningbouwcorporaties hebben samen de taak om voor een evenwichtig en toekomstbestendig aanbod van sociale huurwoningen te zorgen in de gemeente. Zo ook in Nieuwkoop. In  het collegeprogramma ‘De kracht van de Samenleving’ heeft het college al de wens opgenomen om jongeren te behouden voor de gemeente met behulp van zeer betaalbare woningen.

De gemeente Nieuwkoop, Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude zijn daarom met elkaar het gesprek aangegaan. Er is gekeken hoe we het aanbod van sociale huurwoningen de komende jaren kunnen waarborgen.

De gesprekken leidden tot een overeenstemming  op 15 oktober 2015 over de uitgifte van bouwgrond voor sociale huurwoningen. De afspraken zijn van toepassing op alle grondverkopen van de gemeente aan corporaties ten behoeve van sociale woningbouw. De uitgangspunten in deze afspraken gelden voor alle woningcorporaties in de gemeente en voor andere bouwers van sociale huurwoningen.

In de afspraken staat dat corporaties die sociale huurwoningen gaan bouwen en daar grond van de gemeente voor nodig hebben, een grondprijs betalen van 17.500 euro per kavel exclusief btw. De woningen worden voor minimaal 15 jaar verhuurd als sociale huurwoning. Als de woning na deze 15 jaar verkocht wordt, krijgt de gemeente hier een vergoeding voor.  Deze vergoeding is vastgesteld op 15% van de getaxeerde marktwaarde van de woning.

Afspraken over de verkoop van de huurwoningen nemen we op in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties. Deze afspraken worden opgesteld op basis van de nieuwe woningwet en herzien we jaarlijks. Op deze wijze wordt nieuwbouw van sociale huurwoningen mogelijk gemaakt en  borgen we  het aanbod van sociale huurwoningen. Door de regeling zijn er ook  op termijn weer middelen beschikbaar voor nieuwe sociale huurwoningen.

De gemaakte afspraken zijn de eerste concrete resultaten van het intensieve overleg tussen gemeente en beide corporaties. Binnenkort volgt de presentatie van een woonmarktonderzoek waarvoor gezamenlijk opdracht is gegeven. Volgend jaar volgen de woonvisie en de set van prestatieafspraken die de gemeente en corporaties met elkaar gaan maken.

Top