Raadsvoorstel huisvesting statushouders (17-12-2015)

Dit item is verlopen op 14-01-2016.

Vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) verhuizen vanuit een asielzoekerscentrum naar een gewone woning in een gemeente. Momenteel zijn  er te weinig betaalbare huurwoningen beschikbaar om alle statushouders op tijd te huisvesten.

Om die reden blijven statushouders noodgedwongen in een asielzoekerscentrum. Het is belangrijk dat er in de asielzoekerscentra ruimte komt voor vluchtelingen die nieuw in Nederland komen. Het Rijk heeft daarom aan de gemeenten gevraagd op zoek te gaan naar alternatieve huisvesting, zodat de statushouders vanuit asielzoekerscentra naar een woning kunnen.

Raadsvoorstel

Gemeente Nieuwkoop wil hierin haar bijdrage gaan invullen. Het college heeft kaders opgesteld en vraagt aan de gemeenteraad om deze kaders vast te stellen. De raad bespreekt het voorstel in de meningsvormende raad van 7 januari. De voorgestelde kaders gaan over het vaststellen van criteria bij het kiezen van locaties, over de opdracht om bepaalde locaties verder uit te werken (kijken naar mogelijkheden per locatie) en over de inspraak per locatie in de komende periode.

Van 24 november tot en met 14 december konden inwoners een eerste reactie geven op de voorgestelde locaties. Er wordt nu gewerkt aan een samenvatting van de input. Deze wordt nog nagezonden aan de raad als bijlage bij het raadsvoorstel dat 7 januari wordt behandeld.

Vaststellen criteria voor locaties (kaders)

In het raadsvoorstel gaat het ten eerste over de criteria. In de afgelopen maanden heeft het college in overleg met de raad een aantal criteria gebruikt bij het zoeken van mogelijke locaties voor het bouwen van extra wooneenheden. Het college vraagt de raad deze criteria definitief vast te stellen. Deze criteria zijn:

  • De extra wooneenheden komen alleen  in de grotere kernen van de gemeente vanwege de aanwezige voorzieningen en de beschikbaarheid van openbaar vervoer.
  • Het aantal extra wooneenheden per dorp staat in verhouding tot het aantal inwoners.
  • Bij nieuwbouw kiezen voor meerpersoonseenheden, omdat deze breder inzetbaar zijn dan eenpersoonseenheden.
  • Alleen kiezen voor locaties, waarbij de grond  in bezit is van de gemeente of van een woningcorporatie. Als er andere gronden moeten worden aangekocht, lopen de kosten verder op.

Verdere uitwerking van locaties

Naast het vaststellen van de criteria stelt het college de raad voor om samen met Woningstichting Nieuwkoop en Woondiensten Aarwoude een aantal locaties in de kernen Nieuwkoop (‘t Koetshuis), Nieuwveen (Teylersplein en hoek A.H. Kooistrastraat/Muggenlaan), Zevenhoven (Stationsstraat), Ter Aar (Middelweg) en Langeraar (Damstaete) verder uit te werken.  Met uitzondering van ‘t Koetshuis in Nieuwkoop zal op alle andere locaties sprake zijn van nieuwbouw van semipermanente of permanente wooneenheden. De gemeente zorgt voor het woonrijp maken van locaties en aan de corporaties wordt gevraagd om de wooneenheden te realiseren en te verhuren. De voorgestelde locaties moeten verder worden onderzocht, te beginnen met een bodemonderzoek. Bij ‘t Koetshuis gaat om het bekijken van de mogelijkheden van onzelfstandige of zelfstandige wooneenheden. Gelet op de technische staat van de installaties schat de Woningstichting Nieuwkoop (eigenaar van het pand) in, dat het gebouw nog 5 tot 7 jaar dienst kan doen.

Definitieve keuze locaties op later moment

Het college stelt de raad voor om op het moment dat er een uitgewerkt plan ligt met plus- en minpunten per locatie inwoners rondom elke locatie de mogelijkheid te geven te reageren. De raad maakt in januari  dus nog geen definitieve keuzes welke locaties daadwerkelijk gebruikt gaan worden en op welke manier. Dat raadsvoorstel komt op een later moment op de agenda.

Huisvesting statushouders niet ten koste van woningzoekenden

Het bouwen van de extra wooneenheden moet ervoor zorgen dat de gemeente de statushouders een woonruimte kan geven, zonder dat de wachtlijst voor woningzoekenden verder oploopt. De asielinstroom gaat nog steeds door en het aantal statushouders in de asielzoekerscentra loopt steeds verder op. Daarom wil het college haast maken en de extra wooneenheden zo snel als op een verantwoorde manier mogelijk is te realiseren. Het college roept de woningbouwcorporaties en alle inwoners op om met elkaar een bijdrage te leveren en nieuwe inwoners een huis en integratie in onze samenleving te bieden. Extra wooneenheden creëren is daarbij de beste oplossing, omdat op die manier de reguliere woningen ook beschikbaar blijven voor andere woningzoekenden. Want de behoefte van de woningzoekenden in onze gemeente is net zo belangrijk.

Top