Nieuws uit de regio: De Drechtdoorsteek (04-06-2019)

Dit item is verlopen op 25-06-2019.

Bij veel onderwerpen werkt Nieuwkoop samen met andere gemeenten en/of provincies. Een van deze thema’s is ‘Natuur, landschap en recreatie’. Onderdeel daarvan is de mogelijke Drechtdoorsteek. 

De Drechtdoorsteek is een mogelijk nieuwe waterverbinding tussen de Drecht en de Westeinderplassen. De doorsteek dient een breed regionaal belang. Het gaat om een gebiedsontwikkeling op de grens van twee provincies, twee waterschappen en drie gemeenten en draagt bij aan opgaven in de hele regio. Een stevige gezamenlijke bestuurlijke inspanning dus. Trekkers van het project zijn de gemeenten Aalsmeer, Nieuwkoop en Uithoorn.    

Aan de hand van onderzoek gaven bestuurders in december 2017 de voorkeur voor een doorsteek langs de landschappelijke dijk tussen de Vriesekoopsepolder (Kaag en Braassem) en de Zuiderlegmeerpolder (Aalsmeer en Uithoorn). Deze variant verbetert de bereikbaarheid tussen de westelijke en oostelijke Hollandse Plassen, zorgt voor meer vaarroutes en kort het vaarrondje Amsterdam met ca. 1,5 – 2 uur in.  

Vervolgens is in 2018 gekeken naar de toeristische en recreatieve mogelijkheden. In het gebied kunnen activiteiten op het land en het water gekoppeld worden. De cultuurhistorie, de oude landschappelijke structuren, bloemen en het actieve watervermaak op de Westeinderplassen zijn daarbij het uitgangspunt. Hierdoor kan het gebied zich op termijn ontwikkelen tot een nieuwe toeristische bestemming, zowel voor passanten als voor inwoners uit de regio. 

De onderzoeken laten zien dat de Drechtdoorsteek technisch haalbaar is en dat het gebied een grote recreatieve potentie heeft. De kosten van de doorsteek zijn begroot op € 18,5 miljoen euro. Tot nog toe blijkt het een flinke opgave om vanuit de verschillende partijen (overheden én ondernemers) de benodigde investering van 18,5 miljoen euro bij elkaar te brengen. Dit betekent dat de doorsteek er niet op korte termijn komt. De ambitie is er zeker om de doorsteek, op termijn, te realiseren. We blijven daarom zoeken naar mede-investeerders en houden het onderwerp hoog op de (politieke) agenda.

Top