Invulling Noordse Buurt stap dichterbij (20-04-2016)

Dit item is verlopen op 04-05-2016.

De Noordse Buurt is een uniek project, waarbij wij als gemeente de kans krijgen om samen met de omgeving het gebied van ca. 100 ha duurzaam in te vullen.

Op dit moment is er een inrichtingsvisie opgesteld voor het gebied. Deze visie vormt het uitgangspunt voor het nieuwe bestemmingsplan die uiterlijk in juli 2019 zal moeten worden vastgesteld. De inrichtingsvisie stelt randvoorwaarden en uitgangspunten aan mogelijke voor de Noordse Buurt op het gebied van natuur, recreatie en (extensief) agrarisch gebruik. Hierbij spreken wij de ambitie uit dat de initiatieven meerwaarde moeten hebben voor de betreffende locatie en voor de Noordse Buurt als geheel.

De kennis en ervaring van betrokken partijen (zoals het waterschap, de provincie, de verschillende initiatiefnemers en de begeleidingscommissie Noordse Buurt) is ingezet bij het opstellen van de inrichtingsvisie. Zo sluit deze goed aan op de behoeften van bewoners en initiatiefnemers. Tijdens een inloopavond presenteerden we de concept visie aan de bewoners en andere belanghebbenden. Zij konden reageren op de visie.

Het college heeft ingestemd om de concept inrichtingsvisie ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Naar verwachting wordt op 12 mei de visie besproken in de meningsvormende raad.

Top