Huisvesting statushouders (24-11-2015)

Dit item is verlopen op 17-12-2015.

Al vele jaren huisvesten Nederlandse gemeenten statushouders. Statushouders zijn mensen die een asielprocedure hebben doorlopen en in eerste instantie een verblijfsvergunning hebben gekregen voor vijf jaar. Aan de hand van het aantal inwoners per gemeente wordt jaarlijks bepaald hoeveel statushouders de betreffende gemeente krijgt toegewezen.

Veelgestelde vragen >

Toename aantal statushouders

Dit jaar regelt de gemeente Nieuwkoop, samen met de woningcorporaties, woningen voor 46 statushouders. De gemeente heeft geen invloed wie er komt te wonen. Het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) bepaalt welke statushouder in welke gemeente komt te wonen. Tot nu toe worden de statushouders opgevangen binnen het bestaande aantal beschikbare huurwoningen. In 2016 moeten alle gemeenten meer statushouders huisvesten. Dit komt door de toestroom aan vluchtelingen van de afgelopen tijd. Nieuwkoop moet in 2016 tussen de 65 en 90 statushouders huisvesten.

Opties extra woonruimte

De gemeenteraad en het college van B&W kijken samen met de woningcorporaties naar opties om extra, tijdelijke, woonruimte te realiseren. Op deze manier kunnen we aan onze taak voldoen om statushouders een woning te geven zonder dat de druk op de voorraad sociale huurwoningen te veel toeneemt. Op dit moment onderzoeken we diverse mogelijke locaties waar extra woonruimte gerealiseerd kan worden. De gemeenteraad en het college hebben hierbij de voorkeur om de statushouders over verschillende dorpen te verspreiden en geen grote woonlocaties te realiseren.

Mogelijke woonlocaties

Er zijn zes mogelijke locaties in kaart gebracht, verdeeld over vijf dorpen: Nieuwkoop, Nieuwveen, Ter Aar, Zevenhoven en Langeraar. Deze dorpen hebben voldoende voorzieningen als winkels, scholen en openbaar vervoer.

   

   

Reageren

U kon tot en met 14 december 2015 een reactieformulier invullen. Alle reacties worden de komende tijd verwerkt in een samenvatting met een reactie van het college. In de samenvatting komen geen persoonlijke gegevens. Deze samenvatting gaat naar iedereen die een reactie heeft ingediend en een emailadres heeft doorgegeven. De samenvatting wordt  aangeboden aan de gemeenteraad en gepubliceerd op deze website.

Hoe gaat het verder?

Voor de duidelijkheid: er zijn nog geen besluiten genomen. Er is nog een heel traject te gaan, waarin diverse zaken verder moeten worden uitgezocht. De raad legt in het eerste kwartaal 2016 de uitgangspunten voor huisvesting van statushouders vast. Daarnaast werken we de mogelijke locaties verder uit met voors en tegens. Ook is het wachten op meer duidelijkheid vanuit de Rijksoverheid. Welke regels worden aangepast, wat zijn de financiële vergoedingen etc. Uiteindelijk neemt de raad een beslissing over welke locaties ontwikkeld gaan worden en in welke volgorde. Voor locaties waar gebouwd moet worden, wordt een vergunningsprocedure doorlopen. Omwonenden worden daar tegen die tijd over geïnformeerd.

Begeleiding statushouders

In de gemeente Nieuwkoop regelt Participe met hulp van vrijwilligers de begeleiding van statushouders. Participe is een organisatie die zich richt op de zelfredzaamheid van inwoners in de samenleving. Ze ondersteunen de statushouders bijvoorbeeld bij het inschrijven in de gemeente, het inrichten van een woning, het invullen van formulieren, schoolkeuze en taallessen. Statushouders zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen, waarbij Participe begeleidt. Wilt u een bijdrage leveren bij de begeleiding van statushouders? Dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger via opnieuwthuis@nieuwkoop.nl.

Meer informatie

Veelgestelde vragen
Folder inloopbijeenkomst huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 18 november 2015 - aankondiging inloopbijeenkomst
Nieuwsbericht 4 november 2015 - evaluatie crisisnoodopvang en informatiebijeenkomst
Nieuwsbericht 15 oktober 2015 - liveblog crisisnoodopvang vluchtelingen 
Informatie van de Rijksoverheid

Top