Extra sociale huurwoningen in Nieuwkoop (26-04-2016)

Dit item is verlopen op 02-06-2016.

Op 21 april 2016 stemde de gemeenteraad ermee in om op korte termijn het aantal sociale huurwoningen binnen de gemeente Nieuwkoop uit te breiden met ca. 70 woningen.

Het aantal nieuw te bouwen sociale huurwoningen wordt over verschillende dorpen verdeeld: in Ter Aar 6 woningen aan de Middelweg, in Langeraar 20 woningen op locatie Damstaete en in Nieuwveen 20 woningen op locatie Teylerspark. Ook worden er extra sociale huurwoningen opgeleverd in de nieuwe woonwijken De Verwondering in Nieuwveen (12 stuks) en Vivero in Langeraar (9 stuks).

Daarnaast stemde de gemeenteraad ermee in om Het Koetshuis in Nieuwkoop in te zetten voor tijdelijke huisvesting van maximaal 35 statushouders voor een periode van maximaal 5 jaar. Na deze 5 jaar worden de statushouders zo snel mogelijk (binnen een jaar) herplaatst. Ook komen er 12 tijdelijke wooneenheden in Zevenhoven, op de voormalige gemeentewerf. Het raadsbesluit vindt u hieronder. 

Inloopbijeenkomst huurwoningen Ter Aar, Langeraar, Nieuwveen

Tijdens de inloopavond op 9 mei zijn de concept stedenbouwkundige plannen voor de bouw van extra sociale huurwoningen getoond. Het gaat om de locaties Middelweg in Ter Aar, Damstaete in Langeraar en Teylerspark in Nieuwveen.

De concept stedenbouwkundige plannen hebben we gemaakt om ervoor te zorgen dat de woningen straks goed aansluiten op de bestaande omgeving. De definitieve ontwerpen vormen de basis voor de nieuw op te stellen bestemmingsplannen.

Reactie geven tot 13 mei

U kunt tot uiterlijk 13 mei reageren op de concept plannen via info@nieuwkoop.nl. De reacties worden, waar mogelijk, per locatie meegenomen in het definitief stedenbouwkundig plan.  De plannen per locatie kunt u hieronder downloaden. Voor de locatie Teylerspark zijn er twee opties. Bij de ene optie is de ontsluiting via het Teylersplein. Naar aanleiding van opmerkingen van omwonenden tijdens de inloopavond op 2 maart is ook een optie toegevoegd waarbij de ontsluiting via de Laan der verwondering gaat. Tijdens de inloopavond op 9 mei is er vanuit de bewoners geen duidelijke voorkeur naar voren gekomen. Mocht u uw voorkeur willen aangeven dan kunt u dat doen tot 13 mei via info@nieuwkoop.nl.

De stedenbouwkundige plannen worden naar verwachting door de raad besproken tijdens de meningsvormende raad van 9 juni.

Wat vooraf ging

In januari dit jaar kreeg het college de opdracht van de gemeenteraad een aantal locaties te onderzoeken op mogelijkheden voor extra (tijdelijke of permanente) huurwoningen. Ook is het college gevraagd om een plan van aanpak op te stellen ten aanzien van begeleiding, integratie en participatie van de nieuwe inwoners. Dit in verband met de verhoogde taakstelling voor het plaatsen van statushouders. Dit jaar moet de gemeente Nieuwkoop tussen de 60 en 90 statushouders plaatsen, dit is fors meer dan in voorgaande jaren. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en er ook voor te zorgen dat de druk op de sociale woningmarkt niet verder toeneemt, heeft het college de raad voorgesteld om circa 70 extra sociale huurwoningen te bouwen en een aantal tijdelijke woonunits te creeren.

Voorstel extra huurwoningen

Vanuit het onderzoek heeft het college de gemeenteraad voorgesteld om circa 67 tot 71 sociale huurwoningen te bouwen. Dat gaat om:

  • Vivero, Langeraar (9 extra woningen)
  • Damstaete, Langeraar (20 woningen)
  • Middelweg, Ter Aar (5 tot 10 woningen, afhankelijk van programma)
  • Teylerspark, Nieuwveen (20 woningen)
  • De Verwondering, Nieuwveen (12 woningen)

Het is de bedoeling dat deze nieuwe woningen zoveel mogelijk worden toegewezen aan bestaande huurders binnen de gemeente. De achtergelaten woning wordt vervolgens toegewezen aan andere woningzoekenden, waaronder statushouders. Deze werkwijze heeft als voordeel dat statushouders verspreid door de hele gemeente worden gehuisvest; een wens van zowel inwoners, als college en gemeenteraad.

Tijdelijke woonunits

Het aantal extra woningen is echter nog niet voldoende om aan de taakstelling te voldoen. Bovendien kost het tijd om woningen te bouwen. Daarom stelt het college ook voor om ook 40 tijdelijke eenpersoons woonunits te creëren, namelijk 12 in Zevenhoven (Stationsweg) en 30 in Nieuwkoop (Het Koetshuis). Deze tijdelijke woonunits zullen worden gebruikt voor het huisvesten van (alleenreizende) statushouders. Op het moment dat de alleenreizende statushouder wordt herenigd met nareizende familie, krijgt het hele gezin een gezinswoning toegewezen. Door de tijdelijke woonunits toe te wijzen aan statushouders, ontstaat op die locaties wel een vorm van (geringe) concentratie. Het college en woningcorporatie WSN komen tegemoet aan de zorgen die omwonenden hebben over overlast door op deze locaties een huismeester aan te stellen.

Statushouder moet het zelf doen, maar sta open voor contact

Een aantal inwoners gaf aan, net als vele andere Nederlanders, het moeilijk te vinden dat door het jaar heen een groot aantal statushouders naar onze gemeente komt. Vooral de vraag of en hoe de nieuwe inwoners zich kunnen aanpassen aan de Nederlandse cultuur, is voor veel inwoners een vraag. Ook wordt nog wel eens veronderstelt dat de nieuwe inwoners alleen rechten en geen plichten hebben. Om dit heersende beeld over statushouders te weerleggen, stelde het college een visie op. Met de visie wil het college de weerstand, zorgen en angst over de huisvesting van statushouders zoveel als mogelijk wegnemen. Wethouder Pietersen: “De statushouder is voor een groot deel zelf verantwoordelijk voor een succesvolle toekomst in Nederland en in Nieuwkoop.”

In de nota ‘pro-actief en op maat’ beschrijft het college de verbetering van de aanpak van begeleiding, inburgering  en participatie. Een gezamenlijke aanpak van professionele partners in combinatie met maatschappelijke organisaties, vrijwilligers, ondernemers en bewoners staat hierin centraal. De aanpak is gericht op het slimmer combineren en beter coördineren van de mogelijkheden die verschillende partijen hebben.  

Het college verwacht van iedere statushouder actieve inspanning om de Nederlandse taal en cultuur te leren kennen en gebruik van zijn of haar talenten om een actieve burger te worden. De gemeente helpt de statushouder met het regelen van formaliteiten en ondersteunt de statushouder bij het voldoen aan verplichtingen rond taal, werk en inkomen. Voor het verhogen van de kansen op succesvolle maatschappelijke integratie doet het college ook een beroep op Nieuwkoopse samenleving. Statushouders kunnen de Nieuwkoopse gewoonten en gebruiken alleen leren kennen als ze de kans krijgen om kennis te maken met dorpsgenoten en deel te nemen aan plaatselijke activiteiten. Het college rekent op buurt- en dorpsgenoten om in ieder geval open te staan voor contact en vraagt maatschappelijke organisaties om een hand uit te steken en statushouders uit te nodigen om mee te doen.

Meer informatie per kern of locatie

Per kern is er een nieuwsbrief gemaakt waarin uitgebreider wordt ingaan op verschillende vragen. Er wordt een toelichting gegeven op de desbetreffende locatie(s), welke ideeën er zijn voor de locatie, wat er nog onderzocht wordt en wat er moet gebeuren voordat de locatie mogelijk in gebruik wordt genomen. De nieuwsbrieven kunt u hieronder downloaden.

Meer nieuws

Veelgestelde vragen
Nieuwsbericht 10 mei 2016 - Plannen extra huurwoningen gepresenteerd
Nieuwsbericht 24 maart 2016  - College stelt raad pakket aan huisvestingsoplossingen voor
Nieuwsbericht 21 maart 2016 - Bouw extra huurwoningen
Nieuwsbericht 19 februari 2016 - Bouw extra huurwoningen inloopavonden
Nieuwsbericht 8 februari 2016 - raad stemt in met nader onderzoek huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 15 januari 2016 - raad vergadert over huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 7 januari 2016 - geen AZC
Nieuwsbericht 31 december 2015 - reacties huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 17 december 2015 - raadsvoorstel huisvesting statushouders
Nieuwsbericht 24 november 2015 - inloopbijeenkomst en mogelijke locaties
Nieuwsbericht 18 november 2015 - aankondiging inloopbijeenkomst

Top